Plagiato prevencija

Studijuojant, atliekant tyrimus, rašant studijų ar mokslo darbus, naudojant kitų autorių kūrinius būtina laikytis akademinės etikos principų, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų. Plagijavimas yra viena iš akademinių nusižengimų ir gali būti viena iš įstatymų pažeidimo rūšių. Jeigu šaltiniai naudojami netinkamai ar darbas rašomas nesavarankiškai, gali būti nustatytas plagijavimo atvejis ir grėsti akademinių nusižengimų nuobaudos. Jeigu nustatomi autorių teisių pažeidimai, gali būti taikomos LR administracinių teisės pažeidimų kodekso, LR baudžiamojo kodekso priemonės. Išsamiau: Kauno kolegijos Akademinės etikos kodeksasLietuvos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Kauno kolegija taiko akademinės etikos principus, siekia ugdyti kolegijos bendruomenės atsakomybę bei akademinį raštingumą, taiko plagiato prevencijos sistemą studijų ir mokslo veikloje.

Autorių teisių nuostatos naudojant informacijos šaltinius

Kiekvienam sukurtam originaliam kūriniui iš karto įsigalioja autorių teisės, todėl naudoti kitų sukurtus kūrinius reikia atsakingai, atsižvelgiant į autorių teisių apribojimus ir jų išimtis.

Autorių teisės galioja visiems kūriniams:

 • visų formų ar išraiškos būdo (knygos, straipsniai, paskaitos, reklamos, duomenų bazės, portalai, informacija internete ir kt.);
 • nesvarbu kokia jų mokslinė, meninė ar kitokia vertė (taip pat nežinomų autorių, mokinių bei studentų darbams ir kt.).

Sukurtiems kūriniams galioja turtinės ir neturtinės autorių teisės:

 • Neturtinės teisės apibrėžia autorių teises į kūrinio autorystę, autoriaus vardo nurodymą kūrinyje, kad kūrinyje nebūtų pakeitimų. Jos galioja visą laiką ir niekam neperduodamos.
 • Turtinės teisės apibrėžia autorių teises gauti pajamas už kūrinio panaudojimą. Jos gali priklausyti autoriui arba jo teisių perėmėjui (darbdaviui, leidyklai ir kt.). Jos galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties. Turtinės autorių teisės į kūrinį, kurį sukūrė darbuotojas atlikdamas tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, išskyrus kompiuterių programas, 5 metams pereina darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

Naudodami kūrinį, turite:

 • nurodyti autorių;
 • gauti autoriaus sutikimą, jeigu norite kūrinį naudoti (platinti, perpublikuoti, versti, inscenizuoti, viešai rodyti ir kt.), kai kūriniui nepasibaigęs turtinių teisių galiojimas.

Autoriaus sutikimo nereikia, jeigu norite kūrinį naudoti asmeninėms, mokslo ir studijų reikmėms:

 • kūrinį skaityti, nusikopijuoti mažesnę dalį kūrinio asmeniniam naudojimui;
 • mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais atgaminti trumpą išleisto kūrinio ištrauką rašytiniu, garso ar vaizdo pavidalu tiek, kiek tai susiję su mokymo programomis, nurodant kūrinio autorių (tačiau kūrinio autoriaus sutikimas reikalingas, norint pateikti kito autoriaus kūrinį intranete ar Moodle ir savo publikacijoje panaudoti paveikslą iš kito autoriaus kūrinio ar interneto);
 • cituoti kūrinį studijų ir mokslo darbuose nurodant šaltinį ir autorių. Citavimas turi būti sąžiningas ir neviršyti citavimo tikslui reikalingo masto.

Išsamiau: Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymas

Autoriaus sutikimo nereikia, jeigu kūriniui iš anksto yra suteiktas autoriaus leidimas pagal Creative Commons (CC) licencijas. Norėdami sužinoti, kaip internete skelbti savo kūrybą ir kaip naudoti kitų kūrinius, naudokite  Nacionalinės bibliotekos „Creative Commons“ licencijų parinkimo įrankį: http://cc.lnb.lt/  

Kas yra plagiatas?

Informacijos šaltiniai studijų ir mokslo darbuose turi būti naudojami tinkamai (tekstas perfrazuojamas savo žodžiais ar cituojama teksto ištrauka kabutėse), o šalia citatos ar perfrazuoto teksto turi būti pateikiamos nuorodos į naudotus šaltinius. Naudotų šaltinių aprašai turi būti pateikti literatūros sąraše.

Plagiatas nustatomas, jei informacijos šaltiniai rašto darbuose naudojami netinkamai.

Dažniausi plagiato atvejai:

 • pažodžiui perrašytas ar perfrazuotas kito autoriaus tekstas ir nenurodytas naudotas šaltinis;
 • pažodžiui perrašytas tekstas su nurodytu šaltiniu, bet tekstas parašytas ne kaip citata (be kabučių);
 • perrašytame tekste padaryti pakeitimai (pakeista gramatinė struktūra, padaryti žodžių ar sakinių pakeitimai, sutrumpinta) sudarant įspūdį, jog tekstas yra perfrazuotas;
 • cituoto teksto (kabutėse) pateikta mažiau nei nukopijuoto teksto iš svetimų darbų, sudarant įspūdį, kad dalis darbo perfrazuota autoriaus;
 • pažodinis tekstų vertimas iš kitų kalbų;
 • duomenų ar informacijos percitavimas iš antrinių šaltinių, nurodant tik originalų šaltinį;
 • netinkamai ar klaidingai nurodyti naudoti šaltiniai, nurodyti nenaudoti ar suklastoti šaltiniai.

Plagiato atvejai taip pat gali būti, kai pasisavinama kito autoriaus idėja ar teorija, visas darbas ar duomenys, plagijuojamos kitų autorių tekstų dalys, nenurodomi šaltiniai pateikiant vaizdus, lenteles, paveikslus, statistinius duomenis ir kt.

Kaip aptinkamas ir nustatomas plagiatas?

Plagiatas gali būti aptiktas:

 • atsitiktinai, kai darbo autorius pamato netinkamai panaudotą savo darbą ar jo dalis;
 • žiūrint parašytą darbą ir lyginant jį su kitais darbais;
 • tikrinant darbą su teksto sutapties patikros įrankiais (kompiuterinėmis programomis), kurie automatiniu būdu atlieka milijonų tekstų palyginimą ir pateikia patikros rezultatą – teksto sutapties ataskaitas (Kauno kolegijoje naudojamas tarptautinis patikros įrankis Turnitin).

Teksto sutapties įrankiai ataskaitose pateikia teksto sutapties dydį procentais ir parodo nuspalvintas konkrečias teksto sutaptis su kitais šaltiniais. Sutaptis – sutapimai tekste su anksčiau parengtų ar publikuotų to paties autoriaus ir kitų autorių darbų tekstais. Dėstytojai ar kiti asmenys peržiūri teksto sutapties ataskaitas ir, atsižvelgdami į autorių teisių nuostatas bei citavimo taisykles, nusprendžia ar sutaptys tekste gali būti plagiato atvejai (teksto sutapties įrankis nepateikia atsakymo, ar ir kiek darbe yra plagiato atvejų, jis tik parodo sutaptis su kitais darbais).

Kada sutaptis yra / nėra plagiato atvejis?

Teksto sutaptys gali būti plagiato atvejais (žr. aukščiau), jeigu netinkamai naudojami šaltiniai.

Teksto sutaptys nelaikomos plagiatu, jeigu tai yra:

 • pavieniai žodžiai ar pavieniai bendro pobūdžio sakiniai;
 • bendrosios žinios, kurių nereikia cituoti (pvz., žemė yra apvali);
 • literatūros sąrašai, šaltinių aprašai, nuorodos į šaltinius;
 • kitų autorių lentelės, formulės ir paveikslai su nuorodomis į šaltinius;
 • įvairūs pavadinimai ir terminai;
 • trumpoji citata, t. y. tiksli teksto ištrauka kabutėse. Trumpoji citata kabutėse gali būti ne didesnė nei pastraipos dydžio ir citatų tekste neturi būti per daug;
 • ilgoji citata, išskirta tekste su didesne įtrauka ir nuorodomis į šaltinius. Ilgosios citatos naudojamos tik išimtinais atvejais, kai reikia komentuoti vertimą, teisės aktą ir pan.

Kiek procentų plagiato gali būti darbe?

Klausimas neteisingas, nors gana dažnai užduodamas. Jeigu kyla toks klausimas, reiškia Jūs nesupratote plagiato prevencijos ir teksto sutapties patikros esmės (žr. kas yra teksto sutaptis, plagiatas ir kaip veikia teksto sutapties įrankiai).

Darbuose negali būti jokių plagiato atvejų.

Darbuose gali būti teksto sutaptis, kuri nelaikoma plagiatu.

Tačiau kiekvienas darbas ir sutaptys yra vertinamos individualiai. Teksto sutapties, kuri nelaikoma plagiatu, procentinis dydis yra ribojamas sutapčiai su to paties autoriaus darbais. Didelė sutaptis procentais gali rodyti, jog darbas yra parašytas nesavarankiškai.

Ką gali patikrinti teksto sutapties patikros įrankiai?

Teksto sutapties patikros įrankiai atlieka tik teksto sutapties patikrą. Tai reiškia, kad šie įrankiai negali nustatyti paveikslėlių, nuotraukų, brėžinių, kompiuterinių programų ir kitos netekstinės informacijos sutapties.

Plagiato patikros įrankiai negali patikrinti visos pasaulio informacijos. Jie gali atlikti patikrą darbuose ir šaltiniuose, kurie:

 • turi tekstinės informacijos;
 • parašyti ta pačia kalba kaip ir tikrinamas darbas;
 • publikuoti internete;
 • turi atvirąją prieigą internete arba publikuoti duomenų bazėje, kurios prieiga suteikta plagiato patikros įrankiui (pvz. Kauno kolegijos talpykloje).

Trumpi patarimai, kaip išvengti plagiato.

Plagiato prevencija ir patikra kolegijoje

Kolegijoje 2018 m. lapkritį patvirtintas Plagiato prevencijos sistemos Kauno kolegijoje aprašas.

Studijų rašto darbų ir baigiamųjų darbų teksto sutapties patikra atliekama teksto sutapties patikros įrankiu Turnitin:

Kaip tinkamai naudoti šaltinius rašto darbuose

Rašto darbus reikia rašyti savarankiškai, remiantis publikuotais informacijos šaltiniais:

 • naudoti mokslinius ir kitus patikimus, įvairių rūšių ir kaip galima naujausius šaltinius;
 • šaltinius dalykiškai analizuoti, apibendrinti, susisteminti, lyginti su kitais šaltiniais;
 • pažodžiui pateiktą šaltinio tekstą (citatą) rašyti kabutėse, kitą informaciją perfrazuoti;
 • nurodyti tekste visus naudojamus šaltinius ir juos visus įtraukti į literatūros sąrašą.

Kaip rengti darbus pagal akademinės etikos ir autorių teisių nuostatas, žiūrėkite puslapyje STUDIJOMS – Kaip rašyti darbus?