Kaip rašyti darbus?

Rašant studijų ir mokslo darbus, labai svarbu:

 • žinoti reikalavimus darbams rengti,
 • pasirinkti tinkamus informacijos šaltinius,
 • žinoti šaltinių paieškos vietas,
 • tinkamai naudoti šaltinius, juos cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus,
 • rengti studijų darbus pagal akademinės etikos nuostatas.

Kiek turi žinių šiais klausimais, gali sužinoti čia: bit.ly/pasitikrink_savo_zinias

Metodiniai nurodymai studijų darbams rengti

Metodiniai nurodymai baigiamiesiems studijų darbams pagal fakultetus ar studijų programas:

Kitus leidinius su metodiniais nurodymais įvairiems studijų darbams atlikti ar parengti rasite per bibliotekos el. katalogą.

Informacijos šaltinių paieška ir atranka

Patikimą ir tinkamą informaciją studijų ir mokslo darbams rasite specialiose informacijos paieškos sistemose, prenumeruojamose ir atvirosios prieigos duomenų bazėse, virtualiose bibliotekose. Žr.: IŠTEKLIAI.

Naudokite patikimą informaciją, tinkamus šaltinius studijoms ir mokslui. Informacijos šaltiniai turi būti recenzuoti ir įvertinti tos srities specialistų, ar gauti iš oficialių institucijų, organizacijų, asociacijų.

Galite naudoti: mokslinius straipsnius, monografijas, disertacijas, mokslo studijas, mokslines ataskaitas, teisės aktus, institucijų dokumentus, statistinę informaciją, standartus, patentus, enciklopedijas, žinynus, žodynus ir kt.

Nenaudokite: vikipedijos, mokslo populiarinimo leidinių, žiniasklaidos priemonių, informacinių portalų, grožinės ir populiariosios literatūros, studentų darbų, nedokumentuotų šaltinių.

Naudokite naujausius šaltinius. Moksliniai straipsniai turėtų būti publikuoti per paskutinius penkerius metus.

Naudokite bent kelių rūšių ir kalbų šaltinius. Reiktų nepamiršti naudoti ne tik knygas, bet ir mokslinius straipsnius, standartus, teisės aktus, statistinę informaciją ir kitus šaltinius, publikuotus lietuvių ir užsienio kalbomis.

Informacijos šaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymas

Informacijos šaltinius būtina naudoti, atsižvelgiant į akademinės etikos bei autorių teisių nuostatas ir citavimo taisykles. Norinti tinkamai parengti darbus ir išvengti plagiato, juos reikia rašyti savarankiškai ir išanalizuoti (dalykiškai ištirti) darbo temą ar problemą, tinkamai cituoti ir perfrazuoti šaltinius, juos nurodyti tekste ir literatūros sąraše.

Informaciją iš šaltinių galima naudoti keliais būdais:

 • Cituoti – tiksliai pakartoti kuriuos nors autoriaus ar veikalo žodžius. Gali būti sakinio, kelių sakinių ar pastraipos dydžio citatų. Citatos rašomos kabutėse.
 • Perfrazuoti. Perfrazavimas yra pagrindinės informacijos iš šaltinių perteikimas savais žodžiais ir savu stiliumi, bet neiškraipant esmės. Perfrazuojant būtina atskirti kito autoriaus mintis nuo savų komentarų, tam galima naudoti įvairias frazes: Mokslininko požiūriu…, Kaip teigia… ir kt.

Visus naudotus šaltinius reikia nurodyti:

 • darbo tekste skliausteliuose rašant šaltinio autorių ir publikavimo metus,
 • literatūros sąraše pateikiant šaltinio bibliografinį aprašą. El. šaltiniai aprašomi pagal aprašo taisykles, negalima rašyti tik interneto adreso. El. šaltinio aprašo pabaigoje dar būtina nurodyti žiūrėjimo datą ir prieigą.

Kauno kolegijos studijų darbuose bibliografiniai aprašai turi būti sudaryti pagal APA tarptautines taisykles. Daugelį bibliografinių aprašų automatiškai galima gauti Virtualioje bibliotekoje, Scholar Google ir duomenų bazėse. Žr. bibliotekos vaizdo filmukus.

Šaltinių aprašų pavyzdžiai literatūros sąrašui pagal APA 6 taisykles

Vieno autoriaus knyga

Nekrašas, E. (2012). Filosofijos įvadas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Dviejų autorių knyga

Misevičius, V. ir Urbonienė R. (2006). Dalykinio bendravimo pagrindai: mokomoji knyga. Šiauliai: VŠį Šiaulių universiteto leidykla.

Nuo trijų iki penkių autorių knyga

Kriaučionienė, M., Urbanskienė, R., & Vaitkienė, R. (2006). Marketingo valdymas: mokomoji knyga (2-asis leid.). Kaunas: Technologija.

Šešių ir daugiau autorių knyga

Borkowski, S., Mielczarek, K., Kurenkov, P. V, Stepanov, A. L, Gejdoš, P., Hitka, M., … & Blaško, R. (2010). Toyotarity. Knowledge using in service management: Monography. Warszawa: Instytut Wydawniczy PTM.

Knyga be autorių

Global development of organic agriculture. (2006). Wallingford, UK Cambridge.

Kolektyvinio autoriaus knyga

Lietuvos statistikos departamentas. (2013). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas.

Elektroninė knyga internete

Jankauskienė, D., Mikulskienė, B., Pitrėnaitė-Žilėnienė, B., Skaržauskienė, A., Štitilis, D., Rotomskienė, R. … & Tamošiūnaitė, R. (2015). Integrated Transformations of E-Health: Perspectives of Stakeholders: Monograph. Vilnius: Mykolas Romeris University [žiūrėta 2016-04-22]. Prieiga per internetą http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/integrated-transformations-ehealth-perspectives-stakeholders

Fleischmann, A., Schmidt, W., Stary, CH., Obermeier, S., Egon B. (2012). Subject-Oriented Business Process Management [PDF, ePub]. Springer Berlin Heidelberg. Retrieved 6 April, 2016, from http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-32392-8

Elektroninė knyga iš duomenų bazės

Catlett, C. (2013). Cloud Computing and Big Data. Amsterdam: IOS Press. Prieiga per duomenų bazę EBSCO Publishing: http://search.epnet.com/

Huarng, K., & Moutinho, L. (2015). Quantitative Modelling in Marketing and Management. New Jersey: World Scientific Publishing Company. Available from eBook Academic Collection (EBSCOhost) database.

Elektroninė knyga su DOI numeriu

Venckus, Z. (2008). Aplinkos apsaugos politika ir teisė (2-oji pataisyta laida). Vilnius: Technika. doi:10.3846/900-S

Sližienė, Gelminė, & Zaukas, Gražvidas. (2013). Logistikos operacijų vadyba: Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija. http://dx.doi.org/10.5755/e01.9786090209295

Disertacija, mokslo studija

Igumenov, A. (2012). Lygiagretieji ir paskirstytieji elektros energiją tausojantys skaičiavimai: disertacija. Vilniaus universitetas, 114 p.

Šarlauskienė, L. (2012). Plagiato prevencijos geroji patirtis užsienio aukštosiose mokyklose: mokslo studija [žiūrėta 2016-02-22]. Akademija. Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2509/3/Plagiato%20prevencijos%20geroji%20patirtis1.pdf

Straipsnis iš mokslo žurnalo

Pakerienė, V. (2001). Informacija žmogaus pasaulyje. Pedagogika, 52, 8–11.

Straipsnis iš elektroninio žurnalo internete

Liukinevičienė, L., Čalnarė, E. (2011). Bendrojo vertinimo modelio taikymo galimybės viešosios įstaigos veiklai efektyvinti. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 3 (23), 42–54 [žiūrėta 2016-10-06]. Prieiga per internetą: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367178554478/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

Straipsnis iš elektroninio žurnalo duomenų bazėje

Gumbi, L. N., & Mnkandla, E. (2015). Investigating South African Vendors’ Cloud Computing Value Proposition to Small, Medium and Micro Enterprises: A Case of the City of Tshwane Metropolitan Municipality. African Journal Of Information Systems, 7(4), 1-16.  Prieiga per duomenų bazę EBSCO Publishing: http://search.epnet.com/

Straipsnis iš elektroninio žurnalo su DOI numeriu

Vasiljevienė, N. (2014). Akademinis integralumas: Nuo abstraktaus kalbėjimo apie akademinį sąžiningumą – prie jo vadybos. Socialinių mokslų studijos, 6 (3), 535-556. doi: 10.13165/SMS-14-6-3-06

Rwamamara, R., Lagerqvist, O., Olofsson, T., Johansson, B., & Kaminskas, K. (2010). Evidence‐based prevention of work‐related musculoskeletal injuries in construction industry. Journal of Civil Engineering and Management, 16(4), 499-509. http://dx.doi.org/10.3846/jcem.2010.56

Straipsnis iš konferencijos leidinio ar knygos dalis

Misevičius, G. (2001). Anglų kalbos vertimo kompiuterizavimas. Iš Informacinės technologijos 2001: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija.

Wrigley, E.A. (1968). Parish registers and the historian. In Steel, DJ. National index of parish registers. London, 155–167.

Teisės aktas

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185. Valstybės žinios, 1999, nr. 50–1598.

Dėl Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. 2001 m. vasario 28 d. Nr. 229. Valstybės žinios, 2001, nr.
20–652.

Standartas

LST EN ISO 9000:2007. Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2005) = Quality management systems. Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas.

Patentas

UAB „KATRA“. Elektromagnetinis šilumos ir vandens kiekio skaitiklis. Int. Cl7: G 01 K 17/16. Lietuvos patentas, 4851. 2001 10 25

Statistinė informacija

Lietuvos statistikos departamentas. (2015). Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą [žiūrėta 2015-11-25]. Prieiga per internetą: http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=3447&download=1&doc=1691

Informacija iš institucijų, organizacijų ar kitų oficialių svetainių

World Health Organization. International Classification of Diseases (ICD) [žiūrėta 2015-11-25]. Prieiga per internetą: http://www.who.int/classifications/icd/en/

Mokomoji medžiaga

 • Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas: Nacionalinio projekto eMoDB.LT mokomoji medžiaga tyrėjams ir studentams [interaktyvus]. 2019. Atviroji prieiga: https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37
 • Medijų ir informacinis raštingumas: mokymosi kursas moksleiviams, studentams ir besidomintiems [interaktyvus]. 2019. Atviroji prieiga: http://rastingumas.biblioteka.vu.lt/