Mokslinė komunikacija

Mokslinė komunikacija – mokslinės informacijos gyvavimo procesai, t. y. mokslinių tyrimų atlikimas, mokslinių rezultatų publikavimas, išsaugojimas ir sklaida, mokslinių publikacijų naudojimas ir vertinimas. Šie procesai aktualūs asmeninei mokslininko karjerai bei institucijų, šalies ar tarptautinių regionų mokslinės veiklos pripažinimui ir vertinimui.

Mokslinės informacijos paieškos, gavimo ir naudojimo galimybės

Šaltinių aprašų, citavimo ir literatūros sąrašų automatinio sudarymo, informacijos saugojimo ir tvarkymo galimybės:

  • Galite nusikopijuoti šaltinio aprašą iš EBSCO prenumeruojamų duomenų bazių, Virtualios bibliotekos, Scholar Google.
  • Galite naudotis šaltinių citavimo įrankiais, pvz.: Mendeley, Zotero ir kt.

Pagalba rengiant mokslinius straipsnius ir atrenkant mokslo žurnalus jų publikavimui

Reikėtų pasirinkti sau tinkamiausią žurnalą pagal jo vertinimą Lietuvos mokslo sistemoje (žr. žemiau Mokslo rezultatų vertinimas) bei žinoti, jog kuo aukščiau vertinamas žurnalas, tuo aukštesni reikalavimai ir tuo daugiau laiko trunka paskelbti straipsnį. Atkreiptinas dėmesys, jog mokslo vertinimo nuostatos skiriasi pagal mokslo sritis.

Rinkdamiesi leidinį straipsniui publikuoti, turite:

Informaciją apie mokslo žurnalų referavimą duomenų bazėse galite pažiūrėti šiuose sąrašuose:

Išsamesnę citavimo informaciją ir žurnalų cituojamumo rodiklius galite rasti duomenų bazėse Clarivate Analytics (Web of Science, Journal Citation Reports) ir Scopus. Šiomis duomenų bazėmis galima pasinaudoti VU ir KTU bibliotekose arba nuotoliniu būdu (prisiregistravus asmeniškai prie šių duomenų bazių iš VU ar KTU interneto tinklo).

Dėstytojų leidinių publikavimas kolegijos talpykloje

Kauno kolegijos dėstytojų mokslo ir mokomieji darbai vertinami ir eLABa publikacijų duomenų bazėje registruojami tik tuomet, kai jie yra viešai publikuoti spausdinta ar skaitmenine forma. Mokomieji ir kiti leidiniai, kurie parengti skaitmenine forma, turi būti pateikti bibliotekai ir publikuoti kolegijos talpykloje: http://dspace.kaunokolegija.lt/ .

Teikiant leidinį publikavimui, būtina užpildyti ir pasirašyti autorių garantinį raštą, jeigu prieš tai leidinys nebuvo išleistas kolegijos Reklamos ir medijų centre.

Mokslinių rezultatų vertinimas

Mokslometrija

Moksliniai rezultatai vertinami pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus, todėl dažnai analizuojami pagal pasirinktais kriterijais nustatytą vertingumą. Mokslo publikacijų vertės nustatymas šiuo metu yra itin aktualus mokslometrijos diskusijų objektas. Tradicinis mokslo vertinimas susietas su mokslinių publikacijų recenzavimo bei žurnalų, straipsnių ir autorių citavimo analizės procesais. Šie vertinimo metodai kritikuojami dėl subjektyvumo, citavimo duomenų bazės kaip vertinimo šaltinio pasirinkimo ir kt.

Mokslinių rezultatų vertinimo kriterijai

Mokslo komunikacijoje vertinami straipsniai iš recenzuojamų mokslo žurnalų ir konferencijų leidinių. Mokslo straipsnių vertingumas nuo aukščiausio iki žemiausio lygmens:

  • straipsniai žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklius IF duomenų bazėje  Clarivate Analytics Journal Citation Reports arba SNIP duomenų bazėje Scopus;
  • straipsniai žurnaluose ar konferencijų leidiniuose, kurie įtraukti į tarptautines duomenų bazes (Academic Search Complete ir kitos iš EBSCO, Wiley, Springer, Index Copernicus ir kt.);
  • straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose;
  • straipsniai nerecenzuojamuose mokslo žurnaluose, konferencijų leidiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose.

Vertingiausios yra recenzuotos mokslo publikacijos, paskelbtos leidiniuose įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes ir turinčiuose kuo didesnius cituojamumo rodiklius. Kadangi kiekviena mokslo publikacijų duomenų bazė turi ribotą registruotų leidinių skaičių, cituojamumo rodikliai atspindi tik tos konkrečios duomenų bazės duomenis. Mokslinės publikacijos gali turėti kelių duomenų bazių cituojamumo rodiklius. Lietuvoje labiausiai vertinami moksliniai straipsniai publikuoti žurnaluose, kurie turi cituojamumo rodiklius Clarivate Analytics JCR ir Scopus duomenų bazėse. Išsamiau: Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašas (patvirtintas 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo).

Altmetrija

Didėjant socialinei sąveikai, plėtojasi alternatyvūs mokslo rezultatų vertinimo kriterijai – altmetrijos kiekybiniai rodikliai, kurie gali pateikti išsamesnę informaciją apie mokslinių dokumentų naudojimą (kiek kartų publikacijos buvo peržiūrėtos, skaitytos, išsaugotos, cituotos, diskutuotos, rekomenduotos, pasidalintos, išsaugotos jų bibliografinės nuorodos, parašyta apžvalgų, vikis straipsnių, įkelta vaizdo įrašų, spragtelėta patiktukų ir kt.). Mokslinės informacijos poveikis ir poreikis gali būti atskleidžiamas Altmetric.com, ImpactStory, Plum Analytics, PLoS Impact Explorer, ResearchGate ir kitomis altmetrijos priemonėmis. Mokslinė bendruomenė dar nėra apsisprendusi dėl altmetrijos rodiklių standartizavimo ir naudojimo formaliajame mokslo vertinime, tačiau jie jau pateikiami įvairiose duomenų bazėse. Pačiau apie altmetrijos priemones: http://www.metrics-toolkit.org

Dėstytojų publikacijų registravimas ir sąrašų sudarymas

Dėstytojų mokslo, mokomosios, mokslo populiarinimo ir kitos publikacijos yra registruojamos eLABa sistemos Publikacijų duomenų bazėje pagal 2017 m. gegužės 16 d. Direktoriaus įsakymu (Nr. 1-190) patvirtintą tvarką. Pagal registruotus rezultatus, sudaromos individualios dėstytojo, institucijos padalinių ir visos institucijos šios veiklos ataskaitos ir įvairūs publikacijų sąrašai.

Informacija apie registruotas kolegijos publikacijas visiems atvira Kauno kolegijos Virtualioje bibliotekoje spragtelėjus pasirinkus Mokslo publikacijos.

Publikacijas galima registruoti dviem būdais:

a) Autorius gali registruoti publikaciją savarankiškai eLABa Publikacijų duomenų bazėje <https://www.elaba.lt/>. Registruojant pirmą kartą, reikia naudotis instrukcija: Publikacijos registravimas eLABa PDB arba mokymų vaizdine informacija.  Priskiriant publikacijos rūšį, reikia naudotis eLABa publikacijų rūšių klasifikatoriumi. Priskiriant mokslo ar meno sritį ir kryptį, reikia naudotis Mokslo ir meno sričių ir krypčių klasifikatoriumi bei Studijų krypčių sąrašu. Pateiktą informaciją tikrina, papildo ir jos viešinimą duomenų bazėje patvirtina bibliotekos informacijos specialistas.

b) Autorius gali pristatyti į biblioteką publikaciją arba jos kopiją ir užpildytą KK publikacijos registracijos formą. Šiuo atveju, informaciją apie publikaciją eLABa Publikacijų duomenų bazėje pildo bibliotekos informacijos specialistas.

Publikacijų sąrašus dėstytojas gali gauti savarankiškai eLABa Publikacijų duomenų bazėje arba paprašęs bibliotekos Informacijos specialisto. Institucijos ir jos padalinių ataskaitas bei publikacijų sąrašus teikia bibliotekos informacijos specialistas. 

Dėl publikacijų registravimo ir publikacijų sąrašų prašome kreiptis į bibliotekos informacijos specialistę Ramunę Bernotę (ramune.bernote@go.kauko.lt).

Mokymai ir mokomoji medžiaga

Aktuali informacija interneto svetainėse