Kauno kolegijos bibliotekos logotipas Kauno kolegijos bibliotekos moto

Kaip neplagijuoti?

Studijuojant, atliekant tyrimus, rašant studijų ar mokslo darbus, naudojant kitų autorių kūrinius būtina laikytis akademinės etikos principų ir galiojančių įstatymų. Plagijavimas yra viena iš akademinių nusižengimų ir įstatymų pažeidimo rūšių, todėl šiame puslapyje rašoma apie akademinės etikos nuostatas, plagiato prevenciją ir informacijos naudojimą, atsižvelgiant į autorių teises.

Akademinės etikos nuostatos 

Visuose studijų ir mokslo tyrimų procesuose svarbios akademinės etikos vertybės: sąžiningumas, objektyvumas, veiklos ir rezultatų skaidrumas, socialiai atsakingas elgesys, tyrimų teisėtumas ir kt. Kiekvienas studentas, dėstytojas, mokslininkas ir darbuotojas asmeniškai įsipareigoja vadovautis akademinės etikos vertybėmis ir laikytis akademinės etikos kodekso.

Akademiniai nusižengimai (duomenų klastojimas, svetimų darbų ar idėjų pasisavinimas, plagijavimas, nekorektiškas citavimas, nesąžiningas rezultatų pateikimas ir kt.) yra netoleruojami ir analizuojami institucijoje, Lietuvos akademinės etikos procedūrų kontrolieriaus tarnyboje ar teisme. Juos nustačius, taikomos institucinės nuobaudos arba LR administracinių teisės pažeidimų kodekso, LR baudžiamojo kodekso priemonės. Išsamiau: Kauno kolegijos Akademinės etikos kodeksas; Lietuvos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Plagiato prevencija ir patikra

Kolegijoje 2018 m. lapkritį patvirtintas Plagiato prevencijos sistemos Kauno kolegijoje aprašas

Studijų rašto darbų ir baigiamųjų darbų teksto sutapties patikra atliekama su Turnitin įrankiu:

Studijų ir mokslo darbuose svarbu:

 • naudoti mokslinius ir kitus patikimus, įvairių rūšių ir kaip galima naujausius šaltinius;
 • šaltinius dalykiškai analizuoti, apibendrinti, susisteminti, lyginti su kitais šaltiniais;
 • pažodžiui pateiktą šaltinio tekstą (citatą) rašyti kabutėse, kitą informaciją perfrazuoti;
 • nurodyti tekste visus naudojamus šaltinius ir juos visus įtraukti į literatūros sąrašą.

Jeigu šaltiniai naudojami netinkamai ar darbas rašomas nesavarankiškai, gali būti nustatytas plagijavimo atvejis ir grėsti akademinių nusižengimų nuobaudos. Plagijavimas yra ne tik svetimo darbo ar jo dalių pateikimas kaip savo, bet ir neteisingai cituojamas tekstas.

Plagiato tipai:

 • Svetimo darbo (pirkto, parsisiųsto iš interneto, nukopijuoto) ar jo dalių pateikimas kaip savo paties;
 • Svetimos idėjos ar teorijos perteikimas ar perfrazavimas kaip savos;
 • Kopijuotų tekstų iš svetimų darbų pateikimas savo darbe be nuorodų į šaltinius;
 • Kopijuotų tekstų iš svetimų darbų pateikimas savo darbe su nurodytais šaltiniais, bet be kabučių, sudarant įspūdį, kad darbas perfrazuotas autoriaus;
 • Cituoto teksto (kabutėse) pateikta mažiau nei nukopijuoto teksto iš svetimų darbų, sudarant įspūdį, kad dalis darbo perfrazuota autoriaus;
 • Nukopijuotame tekste iš svetimų darbų savo darbe padaryti pakeitimai (naudota žodžių inversija, pakeista gramatinė struktūra, padaryti žodžių ar sakinių pakeitimai, sutrumpinta), sudarant įspūdį, kad darbas perfrazuotas autoriaus;
 • Perfrazuotos ar apibendrintos informacijos iš kitų darbų pateikimas be nuorodų į šaltinius;
 • Pažodinis tekstų vertimas iš kitų kalbų;
 • Duomenų ar informacijos percitavimas iš antrinių šaltinių, nurodant originalų šaltinį;
 • Netinkamų, klaidingų ar suklastotų šaltinių bibliografinių aprašų pateikimas;
 • Pamiršimas nurodyti šaltinius tekste ar literatūros sąraše.

Kaip teisingai rašyti, cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus?

ŽINOK – Kaip rašyti darbus?

Tinkamas informacijos šaltinių naudojimas, atsižvelgiant į autorių teises

Kiekvienam sukurtam originaliam kūriniui iš karto įsigalioja autorių teisės, todėl naudoti kitų sukurtus kūrinius reikia atsakingai, atsižvelgiant į autorių teisių apribojimus ir jų išimtis.

Autorių teisės galioja visiems kūriniams:

 • visų formų ar išraiškos būdo (knygos, straipsniai, paskaitos, reklamos, duomenų bazės, portalai, informacija internete ir kt.);
 • nesvarbu kokia jų mokslinė, meninė ar kitokia vertė (taip pat nežinomų autorių, mokinių bei studentų darbams ir kt.).

Sukurtiems kūriniams galioja turtinės ir neturinės autorių teisės:

 • Neturtinės teisės apibrėžia autorių teises į kūrinio autorystę, autoriaus vardo nurodymą kūrinyje, kad kūrinyje nebūtų pakeitimų. Jos galioja visą laiką ir niekam perduodamos.
 • Turtinės teisės apibrėžia autorių teises gauti pajamas už kūrinio panaudojimą. Jos gali priklausyti autoriui arba jo teisių perėmėjui (darbdaviui, leidyklai ir kt.). Jos galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties. Turtinės autorių teisės į kūrinį, kurį sukūrė darbuotojas atlikdamas tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, išskyrus kompiuterių programas, 5 metams pereina darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

Naudodami kūrinį, turite:

 • nurodyti autorių;
 • gauti autoriaus sutikimą, jeigu norite kūrinį naudoti (platinti, perpublikuoti, versti, inscenizuoti, viešai rodyti ir kt.), kai kūriniui nepasibaigęs turtinių teisių galiojimas.

Autoriaus sutikimo nereikia, jeigu norite kūrinį naudoti asmeninėms, mokslo ir studijų reikmėms:

 • kūrinį skaityti, nusikopijuoti mažesnę dalį kūrinio asmeniniam naudojimui;
 • mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais atgaminti trumpą išleisto kūrinio ištrauką rašytiniu, garso ar vaizdo pavidalu tiek, kiek tai susiję su mokymo programomis, nurodant kūrinio autorių (tačiau kūrinio autoriaus sutikimas reikalingas, norint pateikti kito autoriaus kūrinį intranete ar Moodle ir savo publikacijoje panaudoti paveikslą iš kito autoriaus kūrinio ar interneto);
 • cituoti kūrinį studijų ir mokslo darbuose nurodant šaltinį ir autorių. Citavimas turi būti sąžiningas ir neviršyti citavimo tikslui reikalingo masto.

Išsamiau: Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymas

Autoriaus sutikimo nereikia, jeigu kūriniui iš anksto yra suteiktas autoriaus leidimas pagal Creative Commons (CC) licencijas. Norėdami sužinoti, kaip internete skelbti savo kūrybą ir kaip naudoti kitų kūrinius, naudokite  Nacionalinės bibliotekos „Creative Commons“ licencijų parinkimo įrankį: http://cc.lnb.lt/  
Turnitin tvarka